Privatlivspolitik

Persondatapolitik for Kriseramt Far

Hos Kriseramt Far prioriterer vi beskyttelsen af dine persondata højt, uanset i hvilken sammenhæng de bruges.

Denne Persondatapolitik er vedtaget af ProAdviser cvr.nr. 31141672 og beskriver, hvorledes Kriseramt Far behandler dine persondata.

Firma

Kriseramt Far er en del af ProAdviser cvr.nr. 31141672 adressen er Automatikvej 1 2860 Søborg. Kriseramt Far benævnes samlet i det følgende.

Persondata og formål med indsamlingen

Det er vigtigt for os, at dine persondata opbevares sikkert og fortroligt. I overensstemmelse med reglerne på området har vi procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af persondata for at hindre uautoriseret adgang til dine persondata og for at opfylde gældende lovgivning.

Indledningsvis og undervejs, når vi indsamler data, vil vi oplyse dig om, hvad dine persondata skal bruges til. Følgende persondata er den data, som vi typisk indsamler:
I visse sager indsamler vi tillige følgende oplysninger med henblik på at opfylde reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven):
Persondata indhentet i henhold til Hvidvaskloven eller regler udstedt i medfør heraf må kun behandles med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Behandling af disse persondata til andre formål, herunder kommercielle formål, må ikke finde sted.

I sager hvor Kriseramt Far er partsrepræsentant kræver det, at vi får dit cpr.-nr. Dette bliver opbevaret i Terapeut Bookings system, hvor vi også sikrer os samtykkeerklæring fra dig,

Reglerne for behandling af persondata

Vi behandler kun persondata om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type persondata om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger kun de data, som skal bruges til det konkrete formål.

Vi kontrollerer, at de persondata vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Vi beder dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata.

Dine persondata vil altid blive behandlet i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i henhold til gældende lovgivning herom.

Kriseramt Far skal opbevare følgende oplysninger om dig (jf. tillige pkt. 3.3):

1) Oplysninger indhentet i forbindelse med opfyldelse af kravene i kapitel 3 i Hvidvaskningsloven, herunder identitets- og kontroloplysninger og kopi af foreviste legitimationsdokumenter.

2) Dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse eller en enkeltstående transaktion.

3) Dokumenter og registreringer vedrørende undersøgelser gennemført i henhold til Hvidvaskningslovens § 25, stk. 1 og 2.

Dine rettigheder

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Ved indsigelse, så kontakt Kriseramt Far, Automatikvej 1, 3. sal, 2860 Søborg, kontakt@kriseramtfar.dk. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du kan til enhver tid rette henvendelse til Kriseramt Far og få oplyst, hvilke oplysninger Kriseramt Far som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingerne har, hvem der modtager oplysningerne og hvorfra oplysningerne stammer. Vi vil snarest besvare din henvendelse herom og oplyse dig, hvis ikke den er besvaret inden 4 uger efter modtagelsen, om hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. Henvendelse om ovenstående vil alene blive besvaret, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse, medmindre du kan godtgøre en særlig interesse i at få oplysningerne tidligere. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Opdager du, at de oplysninger, som Kriseramt Far som dataansvarlig behandler om dig, er fejlbehæftede eller vildledende, vil Kriseramt Far sørge for at rette disse oplysninger. Du opfordres til selv – om muligt – at foretage rettelser af sådanne fejl. Indhold og oplysninger på Kriseramt Far, som du selv angiver, kan du til enhver tid selv berigtige og slette. Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, eller hvis du ikke længere ønsker at være registreret hos Kriseramt Far bedes du rette henvendelse til Kriseramt Far på mailen kontakt@kriseramtfar.dk.

På din skriftlige anmodning vil vi – inden 4 uger fra modtagelsen af din anmodning – give dig oplysninger om, hvorvidt vi behandler persondata om dig. Vi vil også give dig oplysninger om, 1) hvilke persondata der behandles, 2) formålene, 3) kategorierne af modtagere af persondata og 4) tilgængelig information om kilden til persondata. Hvis vi ikke kan give disse oplysninger til dig inden for de angivne 4 uger efter datoen for modtagelsen af din anmodning, oplyser vi dig om årsagen til dette og det tidspunkt, hvor oplysningerne sandsynligvis vil være tilgængelige.

Oplysninger, dokumenter og registreringer som nævnt ovenfor i pkt. 3.3 og 4.4 skal opbevares i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkeltstående transaktions gennemførelse. Persondata skal slettes 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse, medmindre andet er fastsat i gældende lovgivning.

Hvis du konstaterer en sikkerhedsbrud hos Kriseramt Far, skal du straks rette henvendelse til Kriseramt Far, kontakt@kriseramtfar.dk

Databehandler

Kriseramt Far anvender eksterne virksomheder til at foretage den tekniske drift. Disse virksomheder fungerer som databehandler i forhold til de persondata, som Kriseramt Far er dataansvarlig for. Databehandleren handler alene efter instruks fra Kriseramt Far og databehandling foretages indenfor den Europæiske Union.

Kriseramt Far databehandlere har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af persondata. På din anmodning – og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til, at databehandleren kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Sikkerhedsforanstaltninger

Kriseramt Far beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. Disse regler opdateres løbende og indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kriseramt Far sørger for, at de indsamlede oplysninger, inklusive persondata, behandles varsomt og beskyttes i henhold til gældende sikkerhedsstandarder.

Vi har strenge sikkerhedsprocedurer for indsamling, opbevaring og overførsel af persondata for at hindre uautoriseret adgang og for at overholde gældende lovgivning. Vores sikkerhed kontrolleres jævnligt. De oplysninger og personlige oplysninger, du giver os, gemmes på vores egen eller på en af vores databehandleres servere.

Kriseramt Far har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine persondata mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring og mod uautoriseret offentliggørelse, misbrug eller anden handling i strid med gældende lovgivning.

Vi gemmer og behandler dine personlige data på it-systemer med kontrolleret og begrænset adgang. Systemerne er placeret på servere i sikrede lokaler.

Vi bruger industristandarder som firewalls og autentificeringsbeskyttelse for at beskytte dine persondata.

Hvis du sender persondata til os via mail, skal du være opmærksom på, at afsendelse til os ikke er sikker, såfremt dine mails ikke er krypterede.

Vi har fuld adgang til alle dine persondata, der er opbevaret i vore database(r) og på vores server(e). Persondata vil alene blive tilgået på ”need to know” basis.

Ændring af persondatapolitik

Kriseramt Far kan til enhver tid og uden varsel opdatere og ændre denne Persondatapolitik med virkning for fremtiden. Ved sådanne ændringer sker der orientering af på www.kriseramtfar.dk

Henvendelser

Henvendelser vedrørende Persondatapolitikken kan rettes til Kriseramt Far, Automatikvej 1, 3. sal, 2860 Søborg, Peter Roed, kontakt@kriseramtfar.dk

Datatilsynet

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over ProAdviser´s indsamling og behandling af dine persondata: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K, T.: +45 3319 3200, Mail: dt@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Danmarks eneste gratis akutlinje for fædre

Ring på 70 60 59 10

Peter Roed

Initivativ tager Kriseramt Far

“Vi tager ikke en klients interesse på samme måde som en advokat. Vi har altid barnet i centrum og støtter herigennem de fædre, som vi hjælper.

Det er vigtigt med en realistisk tilgang.”

5/5

Anmeldelse fra Bo

Samværssager kan trække ud – det kan Bo skrive under på – men igennem hele forløbet har han haft Kriseramt far til at hjælpe med de svære spørgsmål. Kriseramt far har også givet gode råd til, hvordan samarbejdet med ekskonen kan forbedres.
Du kan om Bo´s oplevelser og alle mine anmeldelser på Trustpilot.
Scroll to Top