Forældrefremmedgørelse

Forældrefremmedgørelse er desværre noget vi ser mere og mere i højkonfliktsager i skilsmissefamilier.

Overordnet set handler forældrefremmedgørelse ikke om barnet – men det handler om magten og at bruge barnet som redskab til at afskære den anden forælder fra barnets liv. Der er grundlæggende tale om manipulation med barnets sind og følelser. Dette kan ske bevidst og/eller ubevidst.

Forældrefremmedgørelse er et traumatiserende psykisk overgreb og når en forælder bruger strategier og metoder til at afskære relationen mellem barnet og den anden forælder. Barnet påvirkes til at skabe et så hadefuldt billede af den anden forælder at barnet tager afstand. Ofte vil den forælder som påvirker barnet fortælle barnet at den anden forælder er farlig og ikke kan passe på barnet. Der bliver fortalt historier, som ikke er foregået men disse historier printes i barnet og barnet kan ikke se andre udlægninger end deres egen. Det er ofte så ensporet, fordi det er blevet barnets virkelighed. Påvirkningen ses ofte direkte, når barnet fx har været til børnesamtale i Familieretshuset.

Konsekvenserne for barnet

Uoverskuelige store er konsekvensen og barnet er ofte overladt til sig selv. Vi ser, at barnet bliver ødelagt både på kort og lang sigt. Barnet kan have svært ved at få tillid til andre mennesker og skabe relationer. Herudover kan det skade barnets personlighed så meget, at det skader barnets selvbillede, selvværd, skaber selvhad – og de massive manipuleringer som barnet er udsat for, kan gøre at barnets negative udvikling og trivsel også kommer til syne i fysisk mistrivsel hos barnet.

Familieretshuset og forældrefremmedgørelse

Familieretshuset er ikke i stand til at håndtere denne problematik og de anerkender ikke rigtigt forældrefremmedgørelse, hvilket i sig selv er problematisk. Den eneste indgang for skilsmisseforældre er Familieretshuset og forholder sig ikke til det fakta, at det foregår.

Familieretten og forældrefremmedgørelse

Familieretten har mere tendens til at anerkende, når der foregår forældrefremmedgørelse.

Uddrag fra rettens begrundelse og resultat i en dom fra 2021 ”Det må endvidere lægges til grund, at mor konsekvent har saboteret samværet med far siden parterne gik fra hinanden i slutningen af 2019, således at samværet i realiteten har været afbrudt i 1½ år og der er sket forældrefremmedgørelse.”

I vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær står der: Samarbejdschikane fra bopælsforælderens side kan f.eks. komme til udtryk i form af samværschikane. Hvis konflikterne omkring samarbejdet og barnet skyldes, at den ene forælder uden påviselig grund har forsøgt at hindre den anden forælders kontakt til barnet, kan dette få betydning for afgørelsen om forældremyndighed eller om barnets bopæl. Dette skyldes, at der ved afgørelser efter forældreansvarsloven må anlægges et fremtidsorienteret børneperspektiv, og at det i den forbindelse må tillægges stor vægt, hvem af forældrene der har bedst evne til at samarbejde og dermed på længere sigt kan sikre barnets samvær med den anden forælder.

Familieretshuset og familieretten har altså lovhjemmel til at kunne handle på forældrefremmedgørelse, som kan være en udspringer fra samarbejdschikane som også kan vise sig i samværschikane.

Barnets bopæl

Ved en afgørelse om barnets bopæl skal der ved vurderingen af, hvad der er bedst for barnet, tages hensyn til, at barnet har ret til to forældre … samarbejdschikane kan også få betydning for afgørelser om barnets bopæl, jf. punkt 2.2. I tilfælde, hvor den ene forælder eller den hidtidige bopælsforælder uden rimelig grund har hindret den anden forælders kontakt til barnet, vil der således være behov for, at der anlægges et fremtidsorienteret perspektiv ved vurderingen af, hvad der er bedst for barnet. Det bør således indgå i vurderingen med betydelig vægt, i hvor stort omfang barnet belastes af bopælsforælderens adfærd, samt hvem af forældrene der fremover må anses for bedst egnet til at samarbejde omkring barnet i det daglige samt sikre kontakten til den anden forælder.

Er du udsat for forældrefremmedgørelse?

Hvis du oplever at være udsat for forældrefremmedgørelse, er det vigtigt, at du i så vidt muligt omfang ignorerer den anden forælder og ikke chikanerer den anden – men hele tiden forholder dig i ro.
Det er vigtigt, at du ikke taler dårligt om den anden forælder hverken til – eller i barnets påhør.
Du skal koncentrere dig om at være den gode forælder, som der ikke viser nogle af de ting, som den anden forælder påstår.


Kriseramt Far kan ud fra en konkret vurdering i din sag/situation komme med relevant rådgivning i forhold til hvilke tiltag, som du kan gøre for at få forældrefremmedgørelsen frem i lyset. Det er ofte ikke en god idé at fremlægge alt i Familieretshuset – men at lægge en strategi om hvilken form for dokumentation der skal frem og hvornår det skal anvendes.

Det er vigtigt for dig selv men også for myndighederne ved en sag, at du begynder at påvise et mønster. Vi bistår og rådgiver dig i forhold til hvordan du bedst muligt kan få håndteret de injurier og falske anklager, du bliver udsat for. Vi sætter os grundigt ind i din sag og lægger en strategi så du står bedst muligt før og under sagen i Familieretshuset/familieretten.

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Danmarks eneste gratis akutlinje for fædre

Ring på 70 60 59 10

Peter Roed

Initivativ tager Kriseramt Far

“Vi tager ikke en klients interesse på samme måde som en advokat. Vi har altid barnet i centrum og støtter herigennem de fædre, som vi hjælper.

Det er vigtigt med en realistisk tilgang.”

5/5

Frodi

Da Frodi skulle i Familieretshuset, hjalp Kriseramt far ham med strategier og forventningsafstemning og sørgede for, at Frodi kunne gå afklaret fra et møde, der nemt kunne være endt i konflikter og skænderier.
Læs hele Frodis anmeldelse og alle de andre anmeldelser på Trustpilot.
Scroll to Top