Partsrepræsentant i Familieretshuset

Partsrepræsentant i Familieretshuset

Det er for de fleste grænseoverskridende at sidde i Familieretshuset, og kan være en virkelig vanskelig situation. De fleste tror, at det handler om rettigheder, og at man kan være sikker på at blive behandlet fair – og endvidere at Familieretshuset tænker på “barnets tarv”. Det skal siges, at der positivt er sket en ændring i Familieretshuset – der er kommet mange nye og yngre børnesagkyndige til, som ikke alle tænker, at moren er den vigtigste, og at stort set alt dikteres ud fra, hvad moren vil have/eller hvilket samvær som faren skal have.

Desværre er det ikke altid virkeligheden. Der er utrolig mange fædre, som ikke oplever at blive hørt og kommer ud af Familieretshuset i magtesløshed. Det kan desuden være ubehageligt at sidde over for sin tidligere samlever/kone i en konflikt om børnene. Der er mange følelser på spil. Blandt andet derfor er det vigtigt at have en partsrepræsentant med.

Hos Kriseramt Far er vi ikke kun partsrepræsentant som arbejder professionelt, men også partsrepræsentanter, som har været hele processen igennem selv, og som derfor kender de følelser, som forældrene er igennem. Der skal tænkes strategi og ofte også taktisk. Man skal holde hovedet koldt, og i den forbindelse er det en fordel, at partsrepræsentanten ikke er følelsesmæssigt involveret

Det kan ydermere være ubehageligt at sidde over for sin tidligere samlever/kone i en konflikt om børnene. Der er mange følelser på spil. Blandt andet derfor er det vigtigt at have en partsrepræsentant med. Ikke kun en partsrepræsentant som arbejder professionelt, men hos Kriseramt Far er det partsrepræsentanter, som har været hele processen igennem selv, og som derfor kender de følelser, som forældrene er igennem.

Herudover er det vigtigt at have en med, som kan navigere i et system, der ofte ikke fungerer og ved, hvad der skal siges og hvad der ikke skal siges. Endnu mere vigtigt er det at have en med, som kan nedtrappe en konflikt. Og derudover som kan forhandle og sigte efter at få lavet en aftale i Familieretshuset, uden at der skal træffes en afgørelse i en samværssag af en jurist eller at sagen sendes i Familieretten

Hvad er vores rolle?

En partsrepræsentant rolle består af at fungere som din repræsentant i juridiske og administrative sager. Hovedformålet med en partsrepræsentant er at fremføre dine synspunkter, beskytte dine rettigheder og interesser samt yde juridisk rådgivning og støtte. Her hjælper vi hos Kriseramt Far, hvad der gælder sager inden for familieretten. Det kan være svært at finde ud af hvad der er op og ned, hvor du skal starte og slutte – her hjælper vi til, hvor vi har dybdegående kendskab til de nødvendige procedurer, og varetager dine interesser bedst muligt.

Primært hjælper vi dig med:

  • Rådgivning om dine rettigheder og muligheder i din specifikke sag
  • Hjælp til at samle og forberede nødvendige dokumenter
  • Repræsentation ved møder og høringer, så din stemme bliver hørt
  • Forhandle på dine vegne, for at opnå en retfærdig løsning

En partsrepræsentant besidder flere vigtige rettigheder, f.eks. ret til aktindsigt, mulighed til at tale og handle på vegne af parten/borgeren, fremlægge beviser og argumenter, samt modtage relevante information og dokumentation. Derudover må de også deltage i møder og retsmøder. Disse rettigheder sikrer, at du har en kompetent repræsentant, der kan beskytte dine interesser i sagen

Partsrepræsentanten

Det er god skik – men man skal ikke oplyse om, at man har en med, heller ikke en bisidder. Familieretshuset kan ikke nægte en partsrepræsentant at være med til møderne, men de kan udsætte et møde, hvis den anden forælder ikke er informeret om, at man har en partsrepræsentant med. Typisk vil man dele mødet op, hvis den anden forælder fastholder, at han eller hun ikke vil have partsrepræsentanten med til mødet.

Det er meget forskelligt fra sagsbehandler til sagsbehandler, hvordan de forholder sig til dette. Derfor er det en god idé at informere forinden – på den måde undgår man også, at man fra begyndelsen unødvendigt har konfliktoptrappet.

En partsrepræsentants opgave er også at hjælpe med at forstå, fortolke og analysere, hvad der bliver sagt, samt at fokusere på de væsentlige ting og sørge for at holde barnet i centrum.

Til hvert møde i Familieretshuset vil der være et formøde (hos os), hvis du tager Kriseramt Far med. Hvis det er første gang, at en far skal i Familieretshuset eller kommunen, bliver der afholdt et ‘skolingsmøde’ (rådgivningsmøde), hvor man får at vide, hvad der kommer til at ske, hvordan mødet vil forløbe, hvem der begynder at tale til mødet osv.

Forskellen på at være bisidder og partsrepræsentant

Måske har du hørt begreberne ‘bisidder’ og ‘partsrepræsentant’, men ved du præcist, hvad begreberne dækker og hvad forskellene mellem det ene og det andet? Det kan du få indsigt i her.
Reglerne om bisidder og partsrepræsentant findes i forvaltningslovens § 8.

I den tidligere retssikkerhedsvejledning fra 2006 (pkt. 456) står der følgende:

”Hvis der er en partsrepræsentant, skal partsrepræsentanten have besked (meddelelse) om de enkelte dele af sagsbehandlingen (processuelle beslutninger), idet repræsentanten har beføjelser som part efter forvaltningsloven i sagen. En beslutning om at iværksætte en undersøgelse eller om at genoptage en sag samt selve afgørelsen i sagen skal altid meddeles parts-repræsentanten.

Hvis der alene er tale om en bisidder, er det fortsat borgeren, der har alle partsbeføjelser. Kommunen skal således kun inddrage bisidderen i sagsbehandlingen i det omfang dette er aftalt med borgeren.”


Juridisk sprog er sjældent særligt håndgribeligt, og derfor forestiller jeg mig også, at du er en smule forvirret nu. Med henblik på at dulme forvirringen har jeg herunder beskrevet de mest centrale forskelle mellem at være bisidder og en partsrepræsentant er:
Opgaver m.v. Bisidder Partsrepræsentant
Deltage i møder Ja, men borgeren skal være der personligt Ja, og borgeren behøver ikke være der personligt. Ifm. en familiesag/børnesag i Familieretshuset og kommunen vil borgeren dog som udgangspunkt altid være med
Føre ordet for borgeren Ja – men er kun ekstra ører og øjne. Kan kun tale i det omfang, det er aftalt med borgeren. Og hvis kommunen eller Statsforvaltningen tillader det. Ja - partsrepræsentanten kan tale på vegne af borgeren
Få møde udsat pga. sygdom Ja - et møde vil normalt kunne blive udsat, hvis bisidderen er syg - men det er op til myndigheden at bestemme Ja - når partsrepræsentanten er syg, skal et aftalt møde udsættes
Fremsende breve mm. til kommunen, komme med skriftlige bemærkninger til breve m.v. Ja - en bisidder kan godt efter aftale med borgeren fremsende breve med kommentarer m.v. til kommunen Ja - en partsrepræsentant kan på lige fod med borgeren fremsende breve m.v. til kommunen
Modtage breve fra kommunen Nej - normalt skal borgeren selv sende kopi af brev til bisidderen Ja - kommunen skal sende brev f.eks. med afgørelse til partsrepræsentanten og evt. til borgeren også.
Træffe beslutning om at klage og indsende klage Nej - kun i fællesskab med borgeren Ja - normalt i samarbejde med borgeren
Ophør Borgeren kan til enhver tid bringe samarbejdet med en bisidder til ophør Borgeren kan til enhver tid bringe et samarbejde med en partsrepræsentant til ophør. Myndighederne skal orienteres om, at samarbejdet er ophørt.

Helt kort og godt, vil en partsrepræsentant have flere rettigheder og agere mere aktivt i sagen, modsat en bisidder. En partsrepræsentant handler officielt på vegne af en part i en sag, fremlægger argumenter og beviser, og beskytter borgerens interesser. Modsat har besidderen ikke ret til at forhandle, men yder støtte uden at repræsentere borgeren officielt.

Det er op til borgeren i hver enkelt tilfælde at bestemme, i hvilket omfang partsrepræsentanten skal varetage borgerens interesser. Borgeren kan således bestemme, at partsrepræsentanten skal varetage den mundtlige kontakt til kommunen, mens borgeren selv tager sig af den skriftlige kontakt.

Hvis du har yderligere spørgsmål angående ovenstående forhold, kan du altid ringe til os.

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Danmarks eneste gratis akutlinje for fædre

Ring på 70 60 59 10

Peter Roed

Initivativ tager Kriseramt Far

“Vi tager ikke en klients interesse på samme måde som en advokat. Vi har altid barnet i centrum og støtter herigennem de fædre, som vi hjælper.

Det er vigtigt med en realistisk tilgang.”

5/5

Anja

Hos Anja var en samværssag vokset til en helt uoverskuelig størrelse, og her bidrog Kriseramt Far med rådgivning og opbakning og skabte trygge rammer, der betød at Anja og hendes familie følte sig lyttet til, og at de ikke var alene.
Du kan læse mere om Anjas situation og alle de andre anmeldelser på Trustpilot.
Scroll to Top